Logo

Verkoopvoorwaarden

Deze online module wordt ter beschikking gesteld van de organisatoren van deze evenement om het maken van online reservaties te faciliteren. De rol van Filad beperkt zich tot het verschaffen van de technologie.

De persoon of het bedrijf dat de bestelling plaatst, wordt beschouwd als contracterende klant en staat derhalve borg voor de betaling van de bestelling, zelfs indien die aan een derde moet worden toegezonden.

De service- en administratiekosten zijn in elk geval definitief verworven door de ticketorganisatie.

Een reservering is slechts definitief na ontvangst van de verschuldigde geldsom op de betrokken bankrekening.

Elke bestelling die 10 dagen na de besteldatum onbetaald blijft kan zonder voorafgaandelijke verwittiging door de organisator geannuleerd worden. Deze termijn wordt zeer rigoureus toegepast in geval van gebrek aan tickets wegens uitverkoop van een evenement of van een ticketklasse binnen een evenement.

De dienstverlener heeft het recht om dit aanbod, zelfs bij laattijdige betaling, toch definitief vast te leggen als de ticketvoorraad van een prijscategorie dit toelaat.

Onze tickets en/of producten blijven steeds onze exclusieve eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke kopie of vervalsing onder welke vorm dan ook en op om het even welk wijze ten strengste verboden. Het is bovendien strikt verboden tickets door te verkopen of deze om lucratieve redenen op eender welke wijze aan derden te geven of te leveren.

Tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, zijn ongeldig en geven geen toegang tot het evenement. De organisatoren en hun afgevaardigden en tussenpersonen voor de ticketting behouden zich het recht voor om tot annulatie van tickets over te gaan,  zodra er vastgesteld wordt dat desondanks dit artikel toch tickets te koop aangeboden zijn. De kosten die met deze annulering gepaard gaan, worden verhaald op de aankoper van de tickets. Identiteitscontrole van de ticketbezitter door de organisator of de officiële ticketverdeler is te allen tijde mogelijk.

Deelnemers, in het bezit van een origineel elektronisch of papieren ticket krijgen slechts éénmaal toegang tot het evenement. De houder van gekopieerde elektronische of papieren tickets wordt bijgevolg alle toegang geweigerd.

Elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest is strikt verboden, behoudens schriftelijke instemming van de organisatoren.

Programmawijzigingen, wijziging van data en/of plaatsen van de voorstellingen, afgelastingen van de voorstelling, veranderingen in de zaalopstelling en/of gewijzigde beschikbaarheid van plaatsen behoren tot de exclusieve aansprakelijkheid van de organisator. De dienstverlener mbt de ticketverkoop, treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van tickets en beperkt zijn eventuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot dit domein.

Om aanspraak te kunnen maken op terugbetaling of omruiling van tickets moet een evenement door de organisator afgelast worden. De terug te betalen tickets moeten dan binnen de 15 kalenderdagen na de datum van het evenement ingeleverd worden.

Alle btw en taksen zijn ten laste van de aankoper.

Eventuele betwistingen met betrekking van bestellingen moeten ons kenbaar gemaakt worden, per aangetekend schrijven, ten laatste 7(zeven) dagen na ontvangst van het betalingsverzoek. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het Gentse Arrondissement

Er is geen recht van verzaking omdat de geleverde dienst in dit geval de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

 

Abonneer u gratis op onze rss-feed en u ontvangt alle informatie over de nieuwste activiteiten